Holbæk & Omegns Biavlerforening

Foreningen

Vedtægter for Holbæk og Omegns Biavlerforening

 

 

§ 1.  Foreningens navn er Holbæk og Omegns Biavlerforening.

Foreningen er tilknyttet Danmarks Biavlerforening.

 

§ 2.  Foreningens formål er at skabe forbindelse mellem biavlere indbyrdes og virke for større kendskab til og forståelse for biavl og biavlsproblemer ved afholdelse af møder, arrangementer og demonstrationer.

 

§ 3.  Enhver kan blive medlem af foreningen ved henvendelse til bestyrelsen. Ved indmeldelsen udleveres et eksemplar af foreningens vedtægter. Medlemskabet gælder for et kalenderår.

 

§ 4.  Til dækning af udgifter forbundet med aktiviteter i foreningen opkræves et årligt medlemskontingent. Har et medlem ikke betalt sit kontingent inden 1. marts i opkrævningsåret ophører vedkommendes medlemskab.

 

§ 5.  Generalforsamlingen er øverste myndighed i foreningens anliggende. Generalforsamlingen sammenkaldes med mindst 10 dages varsel ved skriftlig henvendelse, herunder e-mail, til hvert medlem, indeholdende en dagsorden.

 

§ 6.  Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts måned efter følgende dagsorden:

1.    Valg af dirigent

2.    Valg af stemmetællere

3.    Formandens beretning

4.    Udvalgsberetning

5.    Kassereren forelægger det reviderede regnskab

6.    Indkomne forslag

7.    Valg af formand

8.    Valg til bestyrelse

9.    Valg af suppleant for bestyrelsen

10.  Valg af revisor

11.  Valg af revisorsuppleant

12.  Fastsættelse af kontingent

13.  Eventuelt

 

§ 7.  Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må indgives, så de er formanden i hænde 8 dage før denne.

 

§ 8.  En ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen eller mindst 10 % af medlemmerne skriftligt begærer dette, med angivelse af grunden. En sådan ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 14 dage efter at formanden har modtaget begæringen.

 

§ 9.  Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødte medlemmers antal. Vedtagelser (vedtægtsændringer undtaget) afgøres ved almindelig stemmeflertal. Hvis blot et enkelt medlem forlanger det, skal afstemningen foregå skriftligt. Dirigenten fastlægger afstemningsproceduren ved valgene.

 

§ 10.  Til at varetage foreningens daglige drift vælges en bestyrelse bestående af 5 medlemmer. Formanden vælges på lige årstal sammen med 2 øvrige bestyrelsesmedlemmer. Kassereren vælges på ulige årstal sammen med 1 øvrigt bestyrelsesmedlem. Genvalg kan finde sted. En suppleant for bestyrelsen vælges hvert år.

 

§ 11.  Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende møde efter generalforsamlingen.

 

§ 12.  Generalforsamlingen vælger hvert år en revisor og en suppleant for denne. Genvalg kan finde sted.

 

 

§ 13.  Tegningsret og hæftelse

Stk. 1.    Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og kasseren i fællesskab

Stk. 2.    Foreningen må gerne optage lån. Ved optagelse af lån, tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Stk. 3.    Foreningen hæfter for sine økonomiske forpligtelser alene med sin formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler foreningen.

 

§ 14.  Medlemsbidraget fastsættes hvert år på generalforsamlingen.

 

§ 15.  Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december. Kassereren fører foreningens regnskab og det afsluttede årsregnskab skal være revideret inden generalforsamlingen.

 

§ 16.  Det tilstræbes at foreningen opretter udvalg til styring af foreningens aktiviteter. Sådanne udvalg nedsættes af bestyrelsen med en formand og refererer til bestyrelsen i alle forhold. Formanden for udvalg beretter om årets aktiviteter på generalforsamlingen.

 

§ 17.  Nye vedtægter, eller ændringer af de bestående kan kun vedtages på genrealforsamlingen, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for.

 

§ 18.  Beslutning om foreningens ophævelse kræver mindst 2/3 af de afgivne stemmer ved to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum. Ved foreningens ophævelse tilfalder foreningens eventuelle midler Danmarks Biavlerforening.

 

Nærværende vedtægter er vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling den 29. november 1995 og senere ændret på en generalforsamling den 20. marts 2004 og 2. maj 2016.

Aktiviteter

Begynderkursus

Bestyrelsen

Vedtægter

Spændene nyt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi holder til i

 

Andelslandsbyen Nyvang

Oldvejen 25

4300 Holbæk

 

30 maj  2013